Fotowoltaika Rzeszów i okolice

Program Czyste Powietrze Podkarpackie - wszystko co musisz wiedzieć

Program Czyste Powietrze

To kompleksowe przedsięwzięcie, którego celem jest to, aby domy jednorodzinne emitowały mniej pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery lub nie emitowały ich wcale. Program Czyste Powietrze 2019 skupia się z jednej strony na wymianie dotychczas użytkowanych starych pieców oraz kotłów na paliwa stałe. Z drugiej zaś koncentruje się na termomodernizacji budynków jednorodzinnych by mogły one efektywniej zarządzać energią. Dzięki tak prowadzonym działaniom można jednocześnie chronić przyrodę, dbać o jakość powietrza w naszym otoczeniu oraz generować oszczędności w domowym budżecie.

Dla kogo?

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami domów jednorodzinnych oraz do osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
​Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW). Do wykorzystania są 103 mld zł do 2029 roku. Będą one przeznaczone na wymianę/zakup i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizacje budynków mieszkalnych.

O Programie Czyste Powietrze

Maksymalna kwota dotacji
Korzystając z programu , możesz uzyskać zwrot części poniesionych wydatków.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
Jeśli realizacja inwestycji przekroczy 53 tys. zł, dodatkowe środki mogą być przyznane w formie pożyczki.
Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę klasycznych źródeł ciepła (starych pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
 • docieplenie przegród budynku
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • montaż lub modernizacje instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Formy dofinansowania:

 • Dotacja
 • Pożyczka

Terminy:

 • Czas realizacji programu: lata 2018-2029
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.,
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umowami musi nastąpić do: 30.06.2029 r.

Nabór wniosków:
Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym, co oznacza, że złożone wnioski będą oceniane na bieżąco. Wnioski przyjmują właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i również one je rozpatrują. Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub w formie papierowej) znaleźć można na stronach internetowych właściwych WFOSiGW

Warunek podstawowy:

 • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu
 • Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu

OSIEM KROKÓW DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA

 1. Zdobądź wiedzę.
  Zapoznaj się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi naboru tj. program priorytetowy, regulamin naboru, formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcjami do tych dokumentów.

 2. Zbadaj aktualne potrzeby budynku.
  Może je określić audyt energetyczny lub w wersji uproszczonej analiza energetyczna. Jednakże musi być ona zweryfikowana przez przedstawiciela WFOSiGW przed realizacją przedsięwzięcia.

 3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie.
  Pamiętaj o wytycznych w tym zakresie zamieszczonych na stronie właściwego WFOSiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów (np. o dokumentach potwierdzających uzyskiwane dochody).

 4. Po złożeniu wniosku.
  Przygotuj się na wizytację przedstawiciela WFOSiGW, która potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi zawartymi w złożonym przez Ciebie wniosku.

 5. Podpisz umowę o dofinansowanie.
  Po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku WFOSiGW przygotuje dla Ciebie umowę do podpisu.

 6. Złóż wniosek o płatności.
  Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany w projekcie, wystąp o odpowiednie zmiany w podpisanej umowie.

 7. Zakończenie przedsięwzięcia.
  Wizyta przedstawiciela WFOSiGW potwierdzi realizacje przedsięwzięcia. Pamiętaj, że możliwa jest również dodatkowa kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu), czyli w terminie do 3 lat.

 8. Rozliczenie przedsięwzięcia.
  Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez Przedstawiciela WFOSiGW.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe warunki dofinansowania

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie
 • Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
 • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym

Punkty informacyjne programu Czyste Powietrze:

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 35-025 Rzeszów ul. Zygmuntowska 9