Fotowoltaika Rzeszów i okolice

Program Mój Prąd - wszystko co musisz wiedzieć

Cel i zakres programu

Program „Mój Prąd” realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada zwiększenie produkcji energii z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Program wspiera prosumentów, mając na celu zmniejszenie emisji CO2 i poprawę jakości powietrza.

Beneficjenci

Z dotacji mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z  wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Wsparcie dotyczy mikroinstalacji o mocy od 2 kW do 10 kW. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji we wskazanej we wniosku lokalizacji przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania.

Zwiększenie mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej nie kwalifikuje się do dotacji!

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej jednak niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. W praktyce większość prosumentów otrzyma zatem maksymalne dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł, bo instalacje fotowoltaiczne kosztują zwykle ponad 10 tys. zł.

Koszty kwalifikowane

O dotację mogą ubiegać się osoby, które rozpoczęły inwestycje po 23 lipca tego roku. Rozpoczęcie rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego czyli opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Koszty kwalifikowane obejmują zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji czyli paneli fotowoltaicznych z niezbędnym oprzyrządowaniem.

Wniosek i konieczne dokumenty

Wnioski przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oznacza to, że wniosek wraz załącznikami trzeba złożyć bezpośrednio w warszawskiej siedzibie NFOŚiGW albo wysłać go pocztą.
Podpisanie wniosku o dofinansowanie jest jednocześnie oświadczeniem woli zawarcia umowy. To skraca czas do wypłaty dotacji. Ale przy składaniu wniosku trzeba zwrócić uwagę na wszystkie załączniki.

W dokumentach dostarczonych do NFOŚiGW muszą znaleźć się:

 • oryginał wniosku o dofinansowanie, wypełniony czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na komputerze lub ręcznie.
 • załączniki:
  1. Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, opatrzona adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””.
  2. Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie.
  3. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu priorytetowego "Mój Prąd" (RODO).
  4. Zaświadczenie OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano. Uwaga: OSD nie należy mylić ze sprzedawcą energii. Największymi OSD w Polsce są: PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator i Energa Operator.

Zasady dofinasowania

 1. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 5 000 zł, nie przekraczając poziomu 50% kosztów kwalifikowanych.
 2. Dofinansowanie dla mikroinstalacji o mocy od 2 kW do 10 kW – projekt nie dotyczy rozbudowy już istniejącej instalacji.
 3. Dofinasowanie dla realizacji od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury).
 4. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”.
 5. Dotację z programu można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, w ramach której można odpisywać od podatku dochodowego (PIT) instalacje fotowoltaiczne o wartości do 53 tys. zł. Kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o otrzymaną dotację (np. 53 tys. - 5 tys. = 48 tys. zł do odliczenia).
 6. Wnioski należy składać w terminie od 13.01.2020r. do 18.12.2020r.
  Program został zaplanowany na lata 2019-2025 lub do wyczerpania alokacji w wysokości 1 mld zł.
 7. Beneficjent musi wyrazić zgodę na możliwość przeprowadzenia kontroli instalacji w okresie 3 lat licząc od dnia wypłaty dofinansowania.
 8. Informacji o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/